Career Knowledge

แนวคิดการพัฒนาตนเอง: ทักษะทางอาชีพและทักษะทางสังคม

ความแตกต่างระหว่างทักษะทางอาชีพและทักษะทางสังคม

ในกระบวนการสมัครและสัมภาษณ์งาน นายจ้างจะมองหาผู้สมัครที่มีชุดทักษะสองแบบคือ ทักษะทางอาชีพและทักษะทางสังคม ทักษะทางอาชีพเป็นความสามารถที่สอนกันได้ หรือเป็นชุดทักษะที่ง่ายต่อการวัดผลเชิงปริมาณเป็นรูปธรรม

ตัวอย่างของทักษะทางอาชีพได้แก่:

 • ความสามารถทางภาษา
 • ความสามารถที่มีใบปริญญาหรือประกาศนียบัตรรับรอง
 • ความเร็วในการพิมพ์
 • ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรกล
 • ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ทักษะทางอาชีพเหล่านี้มักถูกเขียนไว้ในจดหมายสมัครงานและเรซูเมของคุณอยู่แล้ว และเป็นสิ่งที่นายจ้างหรือพนักงานสรรหาว่าจ้างสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

ในทางตรงกันข้าม ทักษะทางสังคม เป็นทักษะที่เป็นนามธรรมซึ่งยากที่จะวัดผลเป็นรูปธรรมออกมาได้ ทักษะทางสังคมมักถูกรู้จักในฐานะ “ทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน” หรือ “ทักษะการประสานงาน” ทักษะทางสังคมจึงเป็นเรื่องของวิธีการสร้างความสัมพันธ์และวิธีการปฏิบัติตัวของคุณที่มีต่อผู้อื่น
ตัวอย่างของทักษะทางสังคมได้แก่:

 • การทำงานเป็นทีม
 • การสื่อสาร
 • ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์
 • ความอดทน
 • การโน้มน้าวใจผู้อื่น
 • การบริหารจัดการเวลา
 • การมีแรงกระตุ้นในการทำงาน

ทักษะที่นายจ้างมองหา

ถึงแม้ว่าทักษะทางอาชีพบางอย่างอาจจำเป็นต่อการทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ แต่นายจ้างก็กำลังมองหาผู้สมัครงานที่มีทักษะทางด้านสังคมมากเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเช่นกัน นี่เป็นเพราะว่า ถึงแม้จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับนายจ้างในการถ่ายทอดงานที่ต้องใช้ทักษะทางอาชีพเฉพาะให้กับพนักงานใหม่ (เช่น วิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บางโปรแกรม) แต่มันกลับเป็นเรื่องที่ยากกว่ามากในการฝึกอบรมทักษะทางสังคมให้กับพนักงาน (เช่น เรื่องความอดทน)

คุณต้องให้ความสำคัญทั้งทักษะทางอาชีพและทักษะทางสังคม

ดังนั้น ในระหว่างที่คุณกำลังสมัครงาน คุณจึงควรมั่นใจว่าได้ให้ความสำคัญทั้งทักษะทางด้านอาชีพและทักษะทางด้านสังคมแล้ว เพราะการทำเช่นนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะขาดทักษะทางด้านอาชีพเฉพาะที่จำเป็นต่อการทำงานในบริษัทนั้น คุณก็ยังสามารถเน้นย้ำถึงทักษะทางสังคมเฉพาะด้านที่คุณรู้ดีว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในตำแหน่งนี้

ตัวอย่างเช่น ถ้าตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานในหลายโครงการที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก คุณต้องทำให้แน่ใจว่าได้พูดเน้นย้ำถึงประสบการณ์ของคุณ และทักษะในการทำงานเป็นทีม รวมถึงความสามารถในการสื่อสารกับสมาชิกในทีมด้วยเรียบร้อยแล้ว


Reference: http://jobsearch.about.com