9 ตามรอยพ่อสอน
Career Knowledge

แนวคิดการพัฒนาตนเอง: แก้ปัญหาอย่างไรให้ถูกจุด

ขั้นตอนในการแก้ปัญหา

1.     ประเมินปัญหา

 • ทำความเข้าใจว่าอะไรคือเนื้อแท้ของปัญหา
 • ตั้งคำถาม
 • รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 • เปรียบเทียบและจัดการข้อมูล
 •  ตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งและย่อให้น้อยลง
 • กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ

2.     จัดการปัญหา

 •  ใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาให้มีประสิทธิภาพ
 •  แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ให้สามารถจัดการทีละส่วนได้ง่ายขึ้น
 •  ใช้เทคนิคในการแก้ปัญหา เช่น การระดมสมอง และการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อหาทางเลือกใหม่ๆ
 •  วิเคราะห์ตัวเลือกเหล่านี้ให้ลึกซึ้งกว่าเดิม
 •  ระบุวิธีการที่สามารถนำไปใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้
3.     ตัดสินใจ

 • ตัดสินใจเลือกวิธีการที่มีโอกาสนำไปปฏิบัติจริงได้มากที่สุด
 • ตัดสินใจโดยดูจากข้อมูลที่จะรวบรวมมาเพิ่มเติมก่อนนำไปปฏิบัติจริง
 • ตัดสินใจโดยดูจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (เวลา เงินทุน แรงงาน และอื่นๆ) ที่ถูกแยกแยะออกมาเป็นสัดส่วน

4.     ลงมือแก้ไข

 • ลงมือปฏิบัติตามแผนการที่เตรียมมา
 • ให้ข้อมูลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แบ่งงานกันทำ
 • ติดตามความคืบหน้า

5.     ตรวจสอบผลลัพธ์

 • ติดตามผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา
 • ทบทวนที่มาของปัญหาและขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบเดียวกันในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่กำลังแก้ปัญหาตามขั้นตอนเหล่านี้อยู่ อาจมีกรณีที่จำเป็นต้องย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ถ้ามีปัญหาอื่นแทรกเข้ามาอีก หรือปรากฎว่าวิธีการที่เลือกมาไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างที่คิดไว้

 

Reference: www.kent.ac.uk

Image source: 2012books.lardbucket.org