เซ็นทรัล รีเทล
Save to My interested job Print Send to Friends


|

Job Id.
Job Reference No.

ร่วมสร้างโอกาสและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น

 • ศึกษาความรู้ เทคนิคใหม่ๆ วิเคราะห์ปัญหา ข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุง พัฒนา วางแผนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับเหตุการณ์ในอนาคตได้
 • ติดตามหนี้ร้านค้าค้างชำระค่าบริการขนส่งสินค้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • ชักชวนร้านค้าเข้าร่วมใช้บริการศูนย์กระจายสินค้าพร้อมดูแล ติดตามสัญญา เจรจาต่อรอง ติดตามปัญหา ช่วยเหลือแก้ไขในเวลาที่กำหนด
 • ดูแล แนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมต่อการโยกย้าย หรือแต่งตั้งในอนาคต
 • บุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการที่ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี
 • รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี
 • วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
Send eMail to friends. Close
   
   
E-Mail :