เซ็นทรัล รีเทล
Save to My interested job Print Send to Friends


|

Job Id.
Job Reference No.

ร่วมสร้างโอกาสและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น

  • บุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ
  • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง
  • มีความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี
  • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการที่ดี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
  • มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี
  • รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี
  • วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
Send eMail to friends. Close
   
   
E-Mail :